รูปภาพกิจกรรม

นางโสภา ยอดเกษ
สาขา : สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน
อายุ : 46 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 25 ปี