รูปภาพกิจกรรม

นายประหยัด รักประชา
สาขา : สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน
อายุ : 51 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 26 ปี