รูปภาพกิจกรรม

นายชูชาติ พูลทอง
สาขา : สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน
อายุ : 50 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. - ปี