การคัดเลือก อสม. ดีเด่น

แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น


การประเมินผลงาน อสม. ดีเยี่ยม และอสม. ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง