ผู้เข้าร่วมประเมิน อสม.ดีเด่น ประจำปี 2563

นางโสภา ยอดเกษ

สาขาสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

อายุ 46 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 25 ปี
จังหวัดศรีสะเกษ

นางสำเนียง เหมือนสวรรค์

สาขาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

อายุ 45 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 17 ปี
จังหวัดศรีสะเกษ

นายนิรุด จันคำเพียร

สาขาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

อายุ 41 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 10 ปี
จังหวัดเชียงราย

นางสาวปาริชาติ บุญธิมา

สาขาสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

อายุ 61 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 8 ปี
จังหวัดเชียงราย

นางกมลวรรณดี ขันทวี

สาขาสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

อายุ 46 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 14 ปี
จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวชัชฎสภา วรโชติวนาไพร

สาขาสาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 8 ปี
จังหวัดเชียงราย

นางสาวรัตนาวลี สิงห์แก้ว

สาขาสาขาทันตสุขภาพ

อายุ 47 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 7 ปี
จังหวัดเชียงราย

นายประหยัด รักประชา

สาขาสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

อายุ 51 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 26 ปี
จังหวัดเชียงราย

นางสุภาณี ไชยชาย

สาขาสาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขฐานชุมชน(คสมช.)และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

อายุ 61 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 17 ปี
จังหวัดเชียงราย

นางมาติยะ จะบู

สาขาสาขาสุขภาพจิตชุมชน

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 11 ปี
จังหวัดเชียงราย

นางนริศรา อุประ

สาขาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

อายุ 53 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 20 ปี
จังหวัดเชียงราย

นางบุญยนุช จันบุญธรรม

สาขาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ

อายุ 60 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 8 ปี
จังหวัดเชียงราย

นางสารีย์ ชัยกันทะ

สาขาสาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

อายุ 52 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 15 ปี
จังหวัดเชียงราย

นายสุรัตน์ โคมทอง

สาขาสาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

อายุ 60 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 22 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นายน้อย บุญยิ่ง

สาขาสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

อายุ 71 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 22 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นางพลอย สีสุข

สาขาสาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขฐานชุมชน(คสมช.)และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

อายุ 48 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 19 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นางสำเนียง จันทร์ดี

สาขาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ

อายุ 49 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 14 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นางสอิ้งทอง พยุงตน

สาขาสาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

อายุ 51 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 16 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นายธนกร โชคชัดชาญพัฒนา

สาขาสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

อายุ 45 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 21 ปี
จังหวัดเชียงราย

นายสันติ ดวงศรี

สาขาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

อายุ 50 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 15 ปี
จังหวัดพิจิตร

นายเสมือน อนุศักดิ์

สาขาสาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

อายุ 61 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 28 ปี
จังหวัดพิจิตร

นางสาวอันติกา สารพัฒน์

สาขาสาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก

อายุ 38 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 10 ปี
จังหวัดพิจิตร

นางสาวแสวง วงค์สุวรรณ์

สาขาสาขาทันตสุขภาพ

อายุ 39 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 10 ปี
จังหวัดพิจิตร

นางบุญรอด พรมกา

สาขาสาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขฐานชุมชน(คสมช.)และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

อายุ 48 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 15 ปี
จังหวัดพิจิตร

นายกิติภูมิ  ตุ่นแก้ว

สาขาสาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

อายุ 45 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 7 ปี
จังหวัดเชียงใหม่

นางสมคิด ยศประสงค์

สาขาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ

อายุ 62 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 6 ปี
จังหวัดยโสธร

นางสมคิด ยศประสงค์

สาขาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ

อายุ 62 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 6 ปี
จังหวัดยโสธร