ผู้เข้าร่วมประเมิน อสม.ดีเด่น ประจำปี 2562

นางสาววนาลี หทัยผ่องเพ็ญ

สาขาสาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก

อายุ 30 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 2 ปี
จังหวัดตาก

นายนายเกรียงศักดิ์ จำปีเพชร

สาขาสาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

อายุ 46 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 21 ปี
จังหวัดนครสวรรค์

นายพูนย์ทรัพย์ สีนวน

สาขาสาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขฐานชุมชน(คสมช.)และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

อายุ 60 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 31 ปี
จังหวัดสกลนคร

นางสาวเพ็ชรี  สัมพันธ์พร

สาขาสาขาทันตสุขภาพ

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดชลบุรี

นายจิรพันธุ์ วรรณนาวิน

สาขาสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดชลบุรี

นางวิไล  เข็มทอง

สาขาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดชลบุรี

นายนฤชิต  แสงเทียนท์

สาขาสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดชลบุรี

นายบุญมี  ศรีสุข

สาขาสาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขฐานชุมชน(คสมช.)และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดชลบุรี

นายคำรณ  เกตุประยูร

สาขาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดชลบุรี

นายสันติภาพ  พิพัฒน์

สาขาสาขาสุขภาพจิตชุมชน

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดชลบุรี

นางสาวศรีจงกล  ทองแถม

สาขาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดชลบุรี

นางสาวมุกดา พานทอง

สาขาสาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดชลบุรี

นายธนิต แสงคล้อย

สาขาสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดตราด

นางบุปผา  มิสโรจน์

สาขาสาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขฐานชุมชน(คสมช.)และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดตราด

นายป้อม ศรีอำพันพฤกษ์

สาขาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดตราด

นายช่อ   เรียบร้อย

สาขาสาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดตราด

นางสาวจิราพร ยังรัก

สาขาสาขาทันตสุขภาพ

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดจันทบุรี

นางจำเนียน  ชูสิทธิ์

สาขาสาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดจันทบุรี

นางคำนึง  ศรีประสม

สาขาสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดจันทบุรี

นางอังคณา  วะตะโร

สาขาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดจันทบุรี

นางสาววาสนา  ฤกษ์เวียง

สาขาสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดจันทบุรี

นางทิพย์วิมล  ห้วยทราย

สาขาสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดจันทบุรี

นางสาวอุไร  สร้อยมาลี

สาขาสาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขฐานชุมชน(คสมช.)และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดจันทบุรี

นางอักษรศรี  จันทร์แดง

สาขาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดจันทบุรี

นางสาวรสรินทร์  ชัยจีน

สาขาสาขาสุขภาพจิตชุมชน

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดจันทบุรี

นางสาวเสาวลักษณ์ โยอิน

สาขาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดจันทบุรี

นางธัญรัศม์  วะโร

สาขาสาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดจันทบุรี

นางรัชนี  เจริญพงษ์

สาขาสาขาทันตสุขภาพ

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางณชิตชา  นวลสำลี

สาขาสาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายมูฮำหมัด  เณรพงษ์

สาขาสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

อายุ 2020 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดฉะเชิงเทรา