ผู้เข้าร่วมประเมิน อสม.ดีเด่น ประจำปี 2562

นางวิไลวรรณ ใหญ่กระโทก

สาขาสาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก

อายุ 49 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 9 ปี
จังหวัดนครราชสีมา

นางวรรณา นานอก

สาขาสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

อายุ 52 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 20 ปี
จังหวัดนครราชสีมา

นายเอกชัย ภัทรสุปรีดิ์

สาขาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

อายุ 35 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 11 ปี
จังหวัดนครราชสีมา

นางนิ่มนวล อาษากลาง

สาขาสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

อายุ 50 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 13 ปี
จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวธนพร จ่อมกระโทก

สาขาสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

อายุ 49 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 9 ปี
จังหวัดนครราชสีมา

นางสายดาว รักใคร่กลาง

สาขาสาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขฐานชุมชน(คสมช.)และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

อายุ 51 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 17 ปี
จังหวัดนครราชสีมา

นางสุภาพร วงษ์กำแหง

สาขาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

อายุ 54 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดนครราชสีมา

นางลัดดา ลาพิมสำโรง

สาขาสาขาสุขภาพจิตชุมชน

อายุ 43 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 14 ปี
จังหวัดนครราชสีมา

นายบุปผา อุ่นสมัย

สาขาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ

อายุ 46 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 9 ปี
จังหวัดนครราชสีมา

นายสายชล วงษ์ทา

สาขาสาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

อายุ 60 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 17 ปี
จังหวัดนครราชสีมา

นางนันทิยา แปลงไลย์

สาขาสาขาทันตสุขภาพ

อายุ 51 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 9 ปี
จังหวัดนครราชสีมา

นางโสภา เฉยกลาง

สาขาสาขาสุขภาพจิตชุมชน

อายุ 49 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 11 ปี
จังหวัดขอนแก่น

นางสารภี รักเครือ

สาขาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ

อายุ 41 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 10 ปี
จังหวัดกระบี่

นางรำพึง  บุญละออง

สาขาสาขาทันตสุขภาพ

อายุ 43 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 13 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นางนันทา รอดสะใภ้

สาขาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ

อายุ 0 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 8 ปี
จังหวัดสมุทรสงคราม

นายประยง ขำโพธิ์

สาขาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

อายุ 39 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 12 ปี
จังหวัดขอนแก่น

นางดวงดาว แม้นจิตร

สาขาสาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

อายุ 46 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 12 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นางสาวสมดอย ผดุงแดน

สาขาสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

อายุ 42 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 16 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นางรัตนาภรณ์  แสงมณี

สาขาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

อายุ 41 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 15 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นางราตรี บุญประสิทธิ์

สาขาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ

อายุ 47 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 15 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นางสาววรรณี เกิดเหมาะ

สาขาสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

อายุ 44 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 10 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นางพันธ์ อินทรชาติ

สาขาสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

อายุ 50 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 17 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นางอรุณ สัชชานนท์

สาขาสาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขฐานชุมชน(คสมช.)และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

อายุ 56 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 42 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นางสาวรัตนา สมีพวง

สาขาสาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขฐานชุมชน(คสมช.)และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

อายุ 50 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 8 ปี
จังหวัดขอนแก่น

นางสมควร ศิริพูน

สาขาสาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก

อายุ 56 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 11 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นางสาวกัญจนาพร ยินดี

สาขาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

อายุ 49 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 12 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นางมณีรัตน์ เติมกล้า

สาขาสาขาสุขภาพจิตชุมชน

อายุ 61 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 12 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นายภิญโญ  ตั้งมั่น

สาขาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

อายุ 2019 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 19 ปี
จังหวัดนครสวรรค์

นางสาววาริน  พงษ์เขตกรณ์

สาขาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ

อายุ 2019 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 10 ปี
จังหวัดนครสวรรค์

นางหม่อ แซ่ว่าง

สาขาสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

อายุ 53 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 25 ปี
จังหวัดตาก