รางวัลแห่งความภูมิใจ

รางวัลแห่งความภูมิใจ

อสม.ดีเด่น อสม.ดีเยี่ยม อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง

            กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดให้มีพิธีการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ และชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ อสม. ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง อสม. ดีเยี่ยม อสม. ดีเด่นระดับชาติ รวมถึงรางวัลเชิดชูเกียรติและการประกาศคุณแก่ อสม. ดีเด่น ทุกระดับได้แก่ ระดับชาติ ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด และรางวัลสำหรับองค์กร อสม. สร้าสุขภาพดีเด่นระดับเขต เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

1.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

     สำหรับ อสม. ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง

     ชั้นเครื่องราชย์ : เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

                          ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

1.2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

     สำหรับ อสม. ดีเยี่ยม

     ชั้นเครื่องราชย์ : เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

                          ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)

1.3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

     สำหรับ อสม. ดีเด่นระดับชาติ

     ชั้นเครื่องราชย์ : เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

                          ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)

 

2. เข็มเชิดชูเกียรติ : สำหรับ อสม.ดีเด่นระดับชาติ/ภาค/เขต

2.1 เข็มเชิดชูเกียรติ สำหรับ อสม.ดีเด่นระดับชาติ พร้อมเกียรติบัตร

2.2 เข็มเชิดชูเกียรติ สำหรับ อสม.ดีเด่นระดับภาค พร้อมเกียรติบัตร

2.3 เข็มเชิดชูเกียรติ สำหรับ อสม.ดีเด่นระดับเขต พร้อมเกียรติบัตร

 

4. โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สำหรับองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่น ระดับเขต

พระราชทานเฉพาะ ปี 2558 และ 2559

 

5. โล่เกียรติคุณสำหรับองค์กร อสม. สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต 3 รางวัล

- รางวัลชนะเลิศ

- รางวัลรองชนะเลิศ

- รางวัลชมเชย

 

 

6.โล่รางวัล

3.1 โล่เกียรติคุณ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด

 

7. ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมแฟ้ม

สีน้ำตาล : สำหรับใส่ใบประกาศ อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง

สีส้ม : สำหรับใส่ใบประกาศ อสม.ดีเยี่ยม

สีแดง : สำหรับใส่ใบประกาศ อสม.ดีเด่นระดับชาติ

สีน้ำเงิน : สำหรับใส่ใบประกาศ อสม.ดีเด่นระดับภาค

สีเขียว : สำหรับใส่ใบประกาศ อสม. ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ

สีม่วง : สำหรับใส่ใบประกาศ อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด

 

8. เข็มที่ระลึกฯ การปฏิบัติงาน

สีม่วง : เข็มที่ระลึกฯ การปฏิบัติงานต่อเนื่องครบ 30 ปี

สีแดง : เข็มที่ระลึกฯ การปฏิบัติงานต่อเนื่องครบ 20 ปี

สีเขียว : เข็มที่ระลึกฯ การปฏิบัติงานต่อเนื่องครบ 10 ปี