ผู้เข้าร่วมคัดเลือกและประเมินผลงาน อสม.ดีเด่นประจำปี 2563  [ แสดง 8 อันดับที่มีการอัพเดตล่าสุด ]

นางโสภา ยอดเกษ

สาขาสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

จังหวัดศรีสะเกษ

นางสำเนียง เหมือนสวรรค์

สาขาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

จังหวัดศรีสะเกษ

นายนิรุด จันคำเพียร

สาขาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

จังหวัดเชียงราย

นางสาวปาริชาติ บุญธิมา

สาขาสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

จังหวัดเชียงราย

นางกมลวรรณดี ขันทวี

สาขาสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวชัชฎสภา วรโชติวนาไพร

สาขาสาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก

จังหวัดเชียงราย

นางสาวรัตนาวลี สิงห์แก้ว

สาขาสาขาทันตสุขภาพ

จังหวัดเชียงราย

นายประหยัด รักประชา

สาขาสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

จังหวัดเชียงราย

คลิปวีดีโอ

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในวัน อสม.แห่งชาติ ปี2561 ตอนที่ 2

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในวัน อสม.แห่งชาติ ปี2561 ตอนที่ 1

คำปราศรัย วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 2561

คำถามที่พบบ่อย

1. เป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2554

2. เป็น อสม. ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีมี่เข้ารับการคัดเลือก
3. ประเภทที่จะได้รับการเสนอชื่อมี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

    3.1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
    3.2 อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
    3.3 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้
    3.4 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอื่น ๆ ได้แก่ อสม. ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขหรือหลักสูตรของ กฟผ. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่ อสม. ในหน่วยงานของ กฟผ.และหรือหมู่บ้านชุนที่ใกล้เคียงกับสถานที่ทำงานของตนเอง


1. ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม. ดีเด่นระดับชาติและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

    2.1 ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ได้แก่ แพทย์ประจำตำบล สารวัตร กำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสภาตำบล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านและกำนัน

    2.2 ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนื้องถิ่น ได้แก่ อบต. อบจ. เทศบาล

3. มีผลงานต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ต่อสังคม

4. เข้ารับการประเมินผลงานรายละเอียดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม. ดีเยี่ยมและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.) มาแล้วน้อยกว่า 5 ปี

2. ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

  2.1 ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ได้แก่ แพทย์ประจำตำบล สารวัตร กำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสภาตำบล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านและกำนัน

    2.2 ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนื้องถิ่น ได้แก่ อบต. อบจ. เทศบาล

3. มีผลงานต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ต่อสังคม

4. เข้ารับการประเมินผลงานรายละเอียดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

·     ระดับจังหวัด : โล่และใบประกาศเกียรติคุณ

·     ระดับเขต : เข็มเชิดชูเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ

·     ระดับภาค : เข็มเชิดชูเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ

·      ระดับชาติ : เข็มเชิดชูเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณและได้รับการเสอนชื่อเพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันที่เป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)

- ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
   ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)
- โล่และใบประกาศเกียรติคุณ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง